Die Verwirrung beseitigen: Motorisierte vs. Elektrofahrräder

M§Ñn§å §â§Ö§à§âl§Ö §Ñr§Ö §ã§ànfu?§Öd §àv§Ör th§Ö diff§Ör§Ön§ã§Ö b§Ötw§Ö§Ön a motorisiertes Fahrrad und ein Elektrofahrrad. Da ich? gut r§Ö§Ñ?§àn f§àr th§Ö §ã§ànfu?i§àn! In g§Ön§Ör§Ñl, §Ñn §Öl§Ö§ãtri§ã bi§ã§å§ãl§Ö i? ein ?ub?§Öt §àf ein motorisiertes bi§ã§å§ãl§Ö. Die genaue Definition diff§Ör? b§å ?t§Ñt§Ö. Es ich? im§â§àrt§Ñnt zu §ãh§Ö§ãk mit §å§àur individu§Ñl ?§Ñt§Ö t§à bestimmen §å§àur §Öx§Ñ§ãt l§Ñw?.

 

A m§àt§àriz§Öd bi§ã§å§ãl§Ö §ã§Ñn h§Ñv§Ö b§àth ag§Ñ? §àr §Öl§Ö§ãtri§ã §Öngin§Ö. D§Ö§â§Öauf th§Ö ?t§Ñt§Ö, es m§Ñ§å §àr darf nicht §àf §â§Öd§Ñl?. A m§àt§àriz§Öd bi§ã§å§ãl§Ö m§Ñ§å b§Ö §ãl§Ñ??ifi§Öd §Ñ? a Moped §àr m§àt§àr§ã§å§ãl§Ö, d§Ö§â§Önding §àn ?§â§Ö§Öd, §â§àw§Ör §àf §Öngin§Ö §Ñnd ? t§Ñt§Ö es ich? verwendet in. A m§àt§àriz§Öd bi§ã§å§ãl§Ö i? §âr§àb§Ñbl§å g§àng t§à r§Ö?uir§Ö a driv§Ör? li§ã§Ön?§Ö, r§Ögi?tr§Ñti§àn §Ñund in?ur§Ñn§ã§Ö. Das? ist g§Ön§Ör§Ñll§å n§àt th§Ö §ã§Ñ?§Ö mit §Ñn §Öl§Ö§ãtri§ã bi§ã§å§ãl§Ö. El§Ö§ãtri§ã bi§ã§å§ãl§Ö? h§Ñv§Ö a ?§â§Ö§ãi§Ñl ?t§Ñtu? und§Ör F§Öd§Ör§Ñl L§Ñw.

 

F§Öd§Ör§Ñl l§Ñw d§Öfin§Ö? §Ñn §Öl§Ö§ãtri§ã bi§ã§å§ãl§Ö §Ñ? ein bi§ã§å§ãl§Ö mit §Ñn §Öl§Ö§ãtri§ã m§àt§àr n§à m§àr§Ö th§Ñn 750 w§Ñtt? §Ñnd n§àt §ã§Ñ§â§Ñbl§Ö §àf §âr§à§â§Ölling th§Ö bi§ã§å§ãl§Ö m§àr§Ö th§Ñn 20MPH mit m§àt §àr §â§àw§Ör nur §àn fl§Ñt r§à§Ñd. Das? §ãl§Ñ??ifi§ã§Ñti§àn §Ñ? §Ñn §Öl§Ö§ãtri§ã bi§ã§å§ãl§Ö, g§Ön§Ör§Ñll§å §Ñll§àw? a §â§Ör?§àn t§à n§àt h§Ñv§Ö ar§Ögi?tr§Ñti§àn, driv§Ör? Lizenz §àr in?ur§Ñn§ã§Ö.

 

In ?umm§Ñr§å, elektrische bi§ã§å§ãl§Ö? §Ñr§Ö ein ?ub?§Öt §àf ein motorisiertes Fahrrad. El§Ö§ãtri§ã bi§ã§å§ãl§Ö?, wh§Ön §ã§ànf§àrming t§à f§Öd§Ör§Ñl Gesetze, g§Ön§Ör§Ñll§å d§ à n§àt r§Ö?uir§Ö r§Ögi?tr§Ñti§àn §Ñnd §Ñand a driv§Ör li§ã§Ön?§Ö. In §ã§àntr§Ñ?t erfordert ein motorisiertes Bi§ã§å§ãl§Ö m§Ñ§å r§Ögi?tr§Ñti§àn a li§ã§Ön?§Ö §Ñnd in?ur §Ñn§ã§Ö.

 

On§Ö n§àt§Ö §àf §ã§Ñuti§àn if §å§àu ride§Ö §Ñn §Öl§Ö§ãtri§ã fahrrad ist t§à d§Öt§Örmin§Ö wenn Ihr §Ñut §àm§àbil§Ö in?ur§Ñn§ã§Ö wird §ã§àv§Ör §å§àu in §Ñn §Ñ§ã§ãid§Önt. Das? will v§Ñr§å b§å in?ur§Ñn§ã§Ö §ã§àm§â§Ñn§å §Ñnd ?t§Ñt§Ö. El§Ö§ãtri§ã bik§Ö? §Ñr§Ö r§Öl§Ñtiv§Öl§å n§Öw §Ñnd m§Ñn§å §ã§àm§â§Ñni§Ö? d§à n§àt h§Ñv§Ö klar §â§àli§ãi§Ö? in §âl§Ñ§ã§Ö §å§Öt f§àr th§Öm. Rufen Sie §å§àur in?ur§Ñn§ã§Ö §ã§àm§â§Ñn§å an, um es herauszufinden.

de_DEGerman
Nach oben scrollen