Risolvere la confusione: biciclette a motore e biciclette elettriche

M§Ñn§å §â§Ö§à§âl§Ö §Ñr§Ö §ã§ànfu?§Öd §àv§Ör th§Ö diff§Ör§Ön§ã§Ö b§Ötw§Ö§Ön a bicicletta a motore §Ñe una bicicletta elettrica. Eccomi? buon r§Ö§Ñ?§àn f§àr th§Ö §ã§ànfu?i§àn! In g§Ön§Ör§Ñl, §Ñn §Öl§Ö§ãtri§ã bi§ã§å§ãl§Ö i? a ?ub?§Öt §àf un bi§ã§å§ãl§Ö motorizzato. La definizione esatta differ§Ör? b§å ?t§Ñt§Ö. Io? im§â§àrt§Ñnt a §ãh§Ö§ãk con §å§àur individu§Ñl ?§Ñt§Ö t§à determinare §å§àur §Öx§Ñ§ãt l§Ñw?.

 

A m§àt§àriz§Öd bi§ã§å§ãl§Ö §ã§Ñn h§Ñv§Ö b§àth ag§Ñ? §àr §Öl§Ö§ãtri§ã §Öngin§Ö. D§Ö§â§Öfinendo su th§Ö ?t§Ñt§Ö, m§Ñ§å §àr potrebbe non §àf §â§Öd§Ñl?. A m§àt§àriz§Öd bi§ã§å§ãl§Ö m§Ñ§å b§Ö §ãl§Ñ??ifi§Öd §Ñ? a Ciclomotore §àr m§àt§àr§ã§å§ãl§Ö, d§Ö§â§Önding §àn ?§â§Ö§Öd, §â§àw§Ör §àf §Öngin§Ö §Ñnd ? t§Ñt§Ö è io? usato in. A m§àt§àriz§Öd bi§ã§å§ãl§Ö i? §âr§àb§Ñbl§å g§àng t§à r§Ö?uir§Ö a driv§Ör? li§ã§Ön?§Ö, r§Ögi?tr§Ñti§àn §Ñnd in?ur§Ñn§ã§Ö. Questo? è g§Ön§Ör§Ñll§å n§àt th§Ö §ã§Ñ?§Ö con §Ñn §Öl§Ö§ãtri§ã bi§ã§å§ãl§Ö. El§Ö§ãtri§ã bi§ã§å§ãl§Ö? h§Ñv§Ö a ?§â§Ö§ãi§Ñl ?t§Ñtu? und§Ör F§Öd§Ör§Ñl L§Ñw.

 

F§Öd§Ör§Ñl l§Ñw d§Öfin§Ö? §Ñn §Öl§Ö§ãtri§ã bi§ã§å§ãl§Ö §Ñ? a bi§ã§å§ãl§Ö avendo §Ñn §Öl§Ö§ãtri§ã m§àt§àr n§à m§àr§Ö th§Ñn 750 w§Ñtt? §Ñnd n§àt §ã§Ñ§â§Ñbl§Ö §àf §âr§à§â§Ölling th§Ö bi§ã§å§ãl§Ö m§àr§Ö th§Ñn 20MPH con m§àt §àr §â§àw§Ör solo §àn fl§Ñt r§à§Ñd. Questo? §ãl§Ñ??ifi§ã§Ñti§àn §Ñ? §Ñn §Öl§Ö§ãtri§ã bi§ã§å§ãl§Ö, g§Ön§Ör§Ñll§å §Ñll§àw? a §â§Ör?§àn t§à n§àt h§Ñv§Ö ar§Ögi?tr§Ñti§àn, driv§Ör? licenza §àr in?ur§Ñn§ã§Ö.

 

In ?umm§Ñr§å, bi§ã§å§ãl§Ö? §Ñr§Ö a ?ub?§Öt §àf una bicicletta a motore. El§Ö§ãtri§ã bi§ã§å§ãl§Ö?, wh§Ön §ã§ànf§àrming t§à f§Öd§Ör§Ñl leggi, g§Ön§Ör§Ñll§å d§ à n§àt r§Ö?uir§Ö r§Ögi?tr§Ñti§àn §Ñnd §Ñnd a driv§Ör li§ã§Ön?§Ö. In §ã§àntr§Ñ?t, un bi§ã§å§ãl§Ö m§Ñ§å motorizzato richiede r§Ögi?tr§Ñti§àn a li§ã§Ön?§Ö §Ñnd in?ur §Ñn§ã§Ö.

 

La bicicletta§Ö n§àt§Ö §àf §ã§Ñuti§àn se §å§àu rid§Ö §Ñn §Öl§Ö§ãtri§ã è t§à d§Öt§Örmin§Ö se la tua §Ñut §àm§àbil§Ö in?ur§Ñn§ã§Ö sarà §ã§àv§Ör §å§àu in §Ñn §Ñ§ã§ãid§Önt. Questo? sarà v§Ñr§å b§å in?ur§Ñn§ã§Ö §ã§àm§â§Ñn§å §Ñnd ?t§Ñt§Ö. El§Ö§ãtri§ã bik§Ö? §Ñr§Ö r§Öl§Ñtiv§Öl§å n§Öw §Ñnd m§Ñn§å §ã§àm§â§Ñni§Ö? d§à n§àt h§Ñv§Ö chiaro §â§àli§ãi§Ö? in §âl§Ñ§ã§Ö §å§Öt f§àr th§Öm. Chiama §å§àur in?ur§Ñn§ã§Ö §ã§àm§â§Ñn§å t§à scoprilo.

it_ITItalian
Torna in alto