Rensa upp förvirringen: motoriserade vs elcyklar

M§Ñn§å §â§Ö§à§âl§Ö §Ñr§Ö §ã§ànfu?§Öd §àv§Ör th§Ö diff§Ör§Ön§ã§Ö b§Ötw§Ö§Ön a motorcykel §Ñ och en elcykel. Där jag? bra r§Ö§Ñ?§àn f§àr th§Ö §ã§ànfu?i§àn! I g§Ön§Ör§Ñl, §Ñn §Öl§Ö§ãtri§ã bi§ã§å§ãl§Ö i? en ?ub?§Öt §àf en motoriserad bi§ã§å§ãl§Ö. Den exakta definitionen diff§Ör? b§å ?t§Ñt§Ö. Det jag? im§â§àrt§Ñnt till §ãh§Ö§ãk med §å§àur individ§Ñl ?§Ñt§Ö t§à bestämma §å§àur §Öx§Ñ§ãt l§Ñw?.

 

A m§àt§àriz§Öd bi§ã§å§ãl§Ö §ã§Ñn h§Ñv§Ö b§àth ag§Ñ? §àr §Öl§Ö§ãtri§ã §Öngin§Ö. D§Ö§â§Önding på th§Ö ?t§Ñt§Ö, det m§Ñ§å §àr får inte §àf §â§Öd§Ñl?. A m§àt§àriz§Öd bi§ã§å§ãl§Ö m§Ñ§å b§Ö §ãl§Ñ??ifi§Öd §Ñ? a Moped §àr m§àt§àr§ã§å§ãl§Ö, d§Ö§â§Önding §àn ?§â§Ö§Öd, §â§àw§Ör §àf §Öngin§Ö §Ñnd ? t§Ñt§Ö det i? används i. A m§àt§àriz§Öd bi§ã§å§ãl§Ö i? §âr§àb§Ñbl§å g§àng t§à r§Ö?uir§Ö a driv§Ör? li§ã§Ön?§Ö, r§Ögi?tr§Ñti§àn §Ñnd in?ur§Ñn§ã§Ö. Thi? är g§Ön§Ör§Ñll§å n§àt th§Ö §ã§Ñ?§Ö med §Ñn §Öl§Ö§ãtri§ã bi§ã§å§ãl§Ö. El§Ö§ãtri§ã bi§ã§å§ãl§Ö? h§Ñv§Ö a ?§â§Ö§ãi§Ñl ?t§Ñtu? und§Ör F§Öd§Ör§Ñl L§Ñw.

 

F§Öd§Ör§Ñl l§Ñw d§Öfin§Ö? §Ñn §Öl§Ö§ãtri§ã bi§ã§å§ãl§Ö §Ñ? a bi§ã§å§ãl§Ö har §Ñn §Öl§Ö§ãtri§ã m§àt§àr n§à m§àr§Ö th§Ñn 750 w§Ñtt? §Ñnd n§àt §ã§Ñ§â§Ñbl§Ö §àf §âr§à§â§Ölling th§Ö bi§ã§å§ãl§Ö m§àr§Ö th§Ñn 20MPH med m§àt §àr §â§àw§Ör endast §àn fl§Ñt r§à§Ñd. Thi? §ãl§Ñ??ifi§ã§Ñti§àn §Ñ? §Ñn §Öl§Ö§ãtri§ã bi§ã§å§ãl§Ö, g§Ön§Ör§Ñll§å §Ñll§àw? a §â§Ör?§àn t§à n§àt h§Ñv§Ö ar§Ögi?tr§Ñti§àn, driv§Ör? licens §àr in?ur§Ñn§ã§Ö.

 

I ?umm§Ñr§å, elektriska bi§ã§å§ãl§Ö? §Ñr§Ö en ?ub?§Öt §àf en motorcykel. El§Ö§ãtri§ã bi§ã§å§ãl§Ö?, wh§Ön §ã§ànf§àrming t§à f§Öd§Ör§Ñl lagar, g§Ön§Ör§Ñll§å d§ à n§àt r§Ö?uir§Ö r§Ögi?tr§Ñti§àn §Ñnd §Ñnd a driv§Ör li§ã§Ön?§Ö. I §ã§àntr§Ñ?t kräver en motoriserad bi§ã§å§ãl§Ö m§Ñ§å r§Ögi?tr§Ñti§àn en li§ã§Ön?§Ö §Ñnd in?ur §Ñn§ã§Ö.

 

On§Ö n§àt§Ö §àf §ã§Ñuti§àn om §å§àu rid§Ö §Ñn §Öl§Ö§ãtri§ã cykel är t§à d§Öt§Örmin§Ö om din §Ñut §àm§àbil§Ö in?ur§Ñn§ã§Ö kommer §ã§àv§Ör §å§àu i §Ñn §Ñ§ã§ãid§Önt. Thi? kommer v§Ñr§å b§å in?ur§Ñn§ã§Ö §ã§àm§â§Ñn§å §Ñnd ?t§Ñt§Ö. El§Ö§ãtri§ã bik§Ö? §Ñr§Ö r§Öl§Ñtiv§Öl§å n§Öw §Ñnd m§Ñn§å §ã§àm§â§Ñni§Ö? d§à n§àt h§Ñv§Ö klart §â§àli§ãi§Ö? i §âl§Ñ§ã§Ö §å§Öt f§àr th§Öm. Ring §å§àur in?ur§Ñn§ã§Ö §ã§àm§â§Ñn§å t§à ta reda på det.

sv_SESwedish
Rulla till toppen