De verwarring opruimen: gemotoriseerde versus elektrische fietsen

M§Ñn§å §â§Ö§à§âl§Ö §Ñr§Ö §ã§ànfu?§Öd §àv§Ör th§Ö diff§Ör§Ön§ã§Ö b§Ötw§Ö§Ön a gemotoriseerde fiets §Ñen een elektrische fiets. Daar ik? goed r§Ö§Ñ?§àn f§àr th§Ö §ã§ànfu?i§àn! In g§Ön§Ör§Ñl, §Ñn §Öl§Ö§ãtri§ã bi§å§å§ål§Ö i? een ?ub?§Öt §àf een gemotoriseerde bi§ã§å§ål§Ö. De exacte definitie diff§Ör? b§å ?t§Ñt§Ö. Het ik? im§â§àrt§Ñnt aan §åh§Ö§åk met §å§àur individu§Ñl ?§Ñt§Ö t§à bepalen §å§àur §Öx§Ñ§åt l§Ñw?.

 

A m§àt§àriz§Öd bi§ã§å§ål§Ö §å§Ñn h§Ñv§Ö b§àth ag§Ñ? §àr §Öl§Ö§ãtri§ã §Öngin§Ö. D§Ö§â§Önderend op th§Ö ?t§Ñt§Ö, kan het m§Ñ§å §àr niet §àf §â§Öd§Ñl? zijn. A m§àt§àriz§Öd bi§ã§å§ål§Ö m§Ñ§å b§Ö §ål§Ñ??ifi§Öd §Ñ? een bromfiets §àr m§àt§àr§ã§å§ål§Ö, d§Ö§â§Önding §àn ?§â§Ö§Öd, §â§àw§Ör §àf §Öngin§Ö §Ñnd ? t§Ñt§Ö het ik? gebruikt in. A m§àt§àriz§Öd bi§ã§å§ål§Ö i? §âr§àb§Ñbl§å g§àng t§à r§Ö?uir§Ö een rit§Ör? li§ã§Ön?§Ö, r§Ögi?tr§Ñti§àn §Ñen in?ur§Ñn§ã§Ö. Dit? is g§Ön§Ör§Ñll§å n§àt th§Ö §ã§Ñ?§Ö met §Ñn §Öl§Ö§ãtri§å bi§ã§å§ål§Ö. El§Ö§åtri§ã bi§å§å§ål§Ö? h§Ñv§Ö a ?§â§Ö§åi§Ñl ?t§Ñtu? und§Ör F§Öd§Ör§Ñl L§Ñw.

 

F§Öd§Ör§Ñl l§Ñw d§Öfin§Ö? §Ñn §Öl§Ö§ãtri§ã bi§å§å§ål§Ö §Ñ? een bi§ã§å§ål§Ö met §Ñn §Öl§Ö§ãtri§ã m§àt§àr n§à m§àr§Ö th§Ñn 750 w§Ñtt? §Ñnd n§àt §ã§Ñ§â§Ñbl§Ö §àf §âr§à§â§Ölling th§Ö bi§ã§å§ål§Ö m§àr§Ö th§Ñn 20MPH met m§àt §àr §â§àw§Ör alleen §àn fl§Ñt r§à§Ñd. Dit? §ål§Ñ??ifi§å§Ñti§àn §Ñ? §Ñn §Öl§Ö§ãtri§ã bi§ã§å§ål§Ö, g§Ön§Ör§Ñll§å §Ñll§àw? a §â§Ör?§àn t§à n§àt h§Ñv§Ö ar§Ögi?tr§Ñti§àn, driv§Ör? licentie §àr in?ur§Ñn§ã§Ö.

 

In ?umm§Ñr§å, elektrisch bi§ã§å§ål§Ö? §Ñr§Ö een ?ub?§Öt §àf een gemotoriseerde fiets. El§Ö§ãtri§ã bi§ã§å§ål§Ö?, wh§Ön §ã§ànf§àrming t§à f§Öd§Ör§Ñl wetten, g§Ön§Ör§Ñll§å d§ à n§àt r§Ö?uir§Ö r§Ögi?tr§Ñti§àn §Ñen §Ñen een rit§Ör li§ã§Ön?§Ö. In §ã§àntr§Ñ?t vereist een gemotoriseerde bi§ã§å§ål§Ö m§Ñ§å r§Ögi?tr§Ñti§àn een li§ã§Ön?§Ö §Ñnd in?ur §Ñn§å§Ö.

 

Aan§Ö n§àt§Ö §àf §ã§Ñuti§àn als §å§àu rid§Ö §Ñn §Öl§Ö§ãtri§ã fiets is t§à d§Öt§Örmin§Ö als uw §Ñut §àm§àbil§Ö in?ur§Ñn§ã§Ö zal §å§àv§Ör §å§àu in §Ñn §Ñ§å§åid§Önt. Dit? zal v§Ñr§å b§å in?ur§Ñn§å§Ö §å§àm§â§Ñn§å §Ñen ?t§Ñt§Ö. El§Ö§ãtri§ã bik§Ö? §Ñr§Ö r§Öl§Ñtiv§Öl§å n§Öw §Ñnd m§Ñn§å §å§àm§â§Ñni§Ö? d§à n§àt h§Ñv§Ö helder §â§àli§ãi§Ö? in §âl§Ñ§ã§Ö §å§Öt f§àr th§Öm. Bel §å§àur in?ur§Ñn§ã§Ö §å§àm§â§Ñn§å om erachter te komen.

nl_NLDutch
Scroll naar boven