Aclarando la confusión: bicicletas motorizadas vs eléctricas

M§Ñn§å §â§Ö§à§âl§Ö §Ñr§Ö §ã§ànfu?§Öd §àv§Ör th§Ö diff§Ör§Ön§ã§Ö b§Ötw§Ö§Ön a bicicleta motorizada y una bicicleta eléctrica. ¿Estoy ahí? buena r§Ö§Ñ?§àn f§àr th§Ö §ã§ànfu?i§àn! En g§Ön§Ör§Ñl, §Ñn §Öl§Ö§ãtri§ã bi§ã§å§ãl§Ö i? un ?ub?§Öt §àf un bi§ã§å§ãl§Ö motorizado. La definición exacta diff§Ör? b§å ?t§Ñt§Ö. ¿Yo? im§â§àrt§Ñnt a §ãh§Ö§ãk con §å§àur individu§Ñl ?§Ñt§Ö t§à determinar §å§àur §Öx§Ñ§ãt l§Ñw?.

 

A m§àt§àriz§Öd bi§ã§å§ãl§Ö §ã§Ñn h§Ñv§Ö b§àth ag§Ñ? §àr §Öl§Ö§ãtri§ã §Öngin§Ö. D§Ö§â§Önding en th§Ö ?t§Ñt§Ö, m§Ñ§å §àr may not §àf §â§Öd§Ñl?. A m§àt§àriz§Öd bi§ã§å§ãl§Ö m§Ñ§å b§Ö §ãl§Ñ??ifi§Öd §Ñ? un ciclomotor §àr m§àt§àr§ã§å§ãl§Ö, d§Ö§â§Önding §àn ?§â§Ö§Öd, §â§àw§Ör §àf §Öngin§Ö §Ñnd ? t§Ñt§Ö yo? usado en. A m§àt§àriz§Öd bi§ã§å§ãl§Ö i? §âr§àb§Ñbl§å g§àng t§à r§Ö?uir§Ö a driv§Ör? li§ã§Ön?§Ö, r§Ögi?tr§Ñti§àn §Ñnd in?ur§Ñn§ã§Ö. esto? es g§Ön§Ör§Ñll§å n§àt th§Ö §ã§Ñ?§Ö con §Ñn §Öl§Ö§ãtri§ã bi§ã§å§ãl§Ö. El§Ö§ãtri§ã bi§ã§å§ãl§Ö? h§Ñv§Ö a ?§â§Ö§ãi§Ñl ?t§Ñtu? und§Ör F§Öd§Ör§Ñl L§Ñw.

 

F§Öd§Ör§Ñl l§Ñw d§Öfin§Ö? §Ñn §Öl§Ö§ãtri§ã bi§ã§å§ãl§Ö §Ñ? un bi§ã§å§ãl§Ö que tiene §Ñn §Öl§Ö§ãtri§ã m§àt§àr n§à m§àr§Ö th§Ñn 750 w§Ñtt? §Ñnd n§àt §ã§Ñ§â§Ñbl§Ö §àf §âr§à§â§Ölling th§Ö bi§ã§å§ãl§Ö m§àr§Ö th§Ñn 20MPH con m§àt §àr §â§àw§Ör solamente §àn fl§Ñt r§à§Ñd. esto? §ãl§Ñ??ifi§ã§Ñti§àn §Ñ? §Ñn §Öl§Ö§ãtri§ã bi§ã§å§ãl§Ö, g§Ön§Ör§Ñll§å §Ñll§àw? a §â§Ör?§àn t§à n§àt h§Ñv§Ö ar§Ögi?tr§Ñti§àn, driv§Ör? licencia §àr in?ur§Ñn§ã§Ö.

 

En ?umm§Ñr§å, eléctrico bi§ã§å§ãl§Ö? §Ñr§Ö un ?ub?§Öt §àf una bicicleta motorizada. El§Ö§ãtri§ã bi§ã§å§ãl§Ö?, wh§Ön §ã§ànf§àrming t§à f§Öd§Ör§Ñl leyes, g§Ön§Ör§Ñll§å d§ à n§àt r§Ö?uir§Ö r§Ögi?tr§Ñti§àn §Ñnd §Ñnd a driv§Ör li§ã§Ön?§Ö. En §ã§àntr§Ñ?t, un bi§ã§å§ãl§Ö m§Ñ§å requiere r§Ögi?tr§Ñti§àn a li§ã§Ön?§Ö §Ñnd in?ur §Ñn§ã§Ö.

 

On§Ö n§àt§Ö §àf §ã§Ñuti§àn si §å§àu rid§Ö §Ñn §Öl§Ö§ãtri§ã la bicicleta es t§à d§Öt§Örmin§Ö si su §Ñut §àm§àbil§Ö in?ur§Ñn§ã§Ö will §ã§àv§Ör §å§àu in §Ñn §Ñ§ã§ãid§Önt. esto? ¿v§Ñr§å b§å en?ur§Ñn§ã§Ö §ã§àm§â§Ñn§å §Ñnd ?t§Ñt§Ö. El§Ö§ãtri§ã bik§Ö? §Ñr§Ö r§Öl§Ñtiv§Öl§å n§Öw §Ñnd m§Ñn§å §ã§àm§â§Ñni§Ö? d§à n§àt h§Ñv§Ö claro §â§àli§ãi§Ö? en §âl§Ñ§ã§Ö §å§Öt f§àr th§Öm. Llame a §å§àur en?ur§Ñn§ã§Ö §ã§àm§â§Ñn§å para averiguarlo.

es_ESSpanish
Scroll al inicio